HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2021
Minute de ședință
Tip fiser: pdf
Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor de consiliu local pe anul 2021
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 29 ianuarie 2021

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 26 februarie 2021

Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 29 ianuarie 2021

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 26 februarie 2021
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/29.01.2021 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
2
2021
HCL 2/29.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrari si de activitati de interes local, care se vor executa/realiza in anul 2021, cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 
3
2021
HCL 3/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Piatra Soimului
4
2021
HCL 4/26.02.2021 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna Piatra Soimului
5
2021
HCL 5/23.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anul precedent pentru anul 2021
6
2021
HCL 6/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
7
2021
HCL 7/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
8
2021
HCL 8/23.04.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Inrecomunitara "AQUANEAMT" in vederea exercitarii votului
9
2021
HCL 9/23.04.2021 privind completarea inventarului aprobat prin HCL 19/19.08.1999, aprobata prin HG 1356/2001, privind atestarea domeniului public al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
10
2021
HCL 10/28.05.2021 privind insusirea Fisei de fundamentare 2021 - nr.480/11.05.2021 a SC ROZNOVSAL SRL ROZNOV, judetul Neamt privind tarifele vizand activitatea de preluare a deseurilor
11
2021
HCL 10/23.04.2021 privind declararea de uz si de interes public local a lucrarii "Construire Sala Sport, Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt" si terenul aferent precum si a bunurilor dobandite de comuna Piatra Soimului, ca urmare a executarii acestei lucrari
12
2021
HCL 12/30.06.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
13
2021
HCL 13/16.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general estimativ pentru un obiectiv de investitie
15
2021
HCL 15/30.09.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2021
16
2021
HCL 16/30.09.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila a comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
17
2021
HCL 17/30.09.2021 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului Public Comunitar Local de Iluminat Public din comuna Piatra Soimului, judetul Neamt
18
2021
HCL 18/22.10.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 1, judetul Neamt
19
2021
HCL 19/22.10.2021 privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru angajatii cu contract individual de munca din cadrul Primariei comunei Piatra Soimului
20
2021
HCL 20/22.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrarile rest de executat- actualizat conform OUG 15/2021 pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI POD DIN BETON ARMAT IN SAT POIENI, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT"
21
2021
HCL 21/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general a obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRADA STATIUNII SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL IAPA, SAT NEGULESTI, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT"
22
2021
HCL 22/26.11.2021 privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Comunei Piatra Soimului sa voteze A.G.A. a ADI-AQUA NEAMT
23
2021
HCL 23/26.11.2021 privind revocarea HCL nr.19/22.10.2021 pentru aprobarea Contractului Colectiv de munca al angajatilor cu contract individual de munca din cadrul Primariei Comunei Piatra Soimului
24
2021
HCL 24/26.11.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt, a unei suprafete de teren in vederea concesionarii
25
2021
HCL 25/17.12.2021 privind aprobarea indexarii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice, beneficiari ai serviciului de salubrizare pentru anul 2022 din comuna Piatra Soimului, judetul Neamt
26
2021
HCL 26/17.12.2021 privind aprobarea valorilor impozabile, a impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt, pentru anul 2022
27
2021
HCL 27/17.12.2021 privind aprobarea solicitarii fondurilor necesare acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintelor
28
2021
HCL 28/17.12.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt, pe anul 2021
29
2021
HCL 29/17.12.2021 privind aprobarea "Nomenclaturii stradale" a Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
30
2021
HCL 30/17.12.2021 privind incetarea mandatului unui consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Piatra Soimului
31
2021
HCL 31/17.12.2021 privind aprobarea retelei scolare in Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt pentru invatamantul preuniversitar de stat, incapand cu anul scolar 2022-2023
32
2021
HCL 32/23.12.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt, pe anul 2021
33
2021
HCL 33/23.12.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

  COMUNA PIATRA SOIMULUI

  str. Primariei, nr. 48


  Loc Piatra Șoimului, jud. Neamț

  Tel: 0233 - 296 548

  Fax: 0233 -296 598 

  www.primariapiatrasoimului.ro

  Newsletter